Moscow to Baltic States, Poland & Prague

Duration: 18 Days

$4999
The 'Moscow to Baltic States, Poland & Prague' includes a visit to places like 'Novgorod, St. Petersburg, Tallinn, Riga, Vilnius, Warsaw, Krakow'.